Navracsics: �jabb uni�s cs�cs val�sz�n�Forrás: richpoi.com
Utolsó módosítás: 2014-07-24 13:14:27 Nyomtatás - Hír webcíme: www.biharlap.hu/hir/13782
Címkék: Bihari h�rek, Navracsics Tibor
Val�sz�n�leg valamikor a j�v� h�ten rendk�v�li EU-cs�csot tartanak, amelyen az ukrajnai v�ls�ggal kapcsolatban konszenzussal kell majd d�nteni�k a tagorsz�gok �llam-, illetve korm�nyf�inek az Oroszorsz�g elleni uni�s szankci�k harmadik szakasz�ra val� esetleges �tt�r�sr�l - k�z�lte kedden Br�sszelben Navracsics Tibor k�lgazdas�gi �s k�l�gyminiszter.

Val�sz�n�leg valamikor a j�v� h�ten rendk�v�li EU-cs�csot tartanak, amelyen az ukrajnai v�ls�ggal kapcsolatban konszenzussal kell majd d�nteni�k a tagorsz�gok �llam-, illetve korm�nyf�inek az Oroszorsz�g elleni uni�s szankci�k harmadik szakasz�ra val� esetleges �tt�r�sr�l - k�z�lte kedden Br�sszelben Navracsics Tibor k�lgazdas�gi �s k�l�gyminiszter.

Elmondta, hogy az EU-orsz�gok k�l�gyminisztereinek tan�cskoz�s�n felk�rt�k az Eur�pai Bizotts�got: e h�t cs�t�rt�kig v�gezze el azokat az el�k�sz�t� munk�kat, amelyek a bojkott kiterjeszt�s�t teszik majd lehet�v� a p�nz�gyi szektorban, a v�delmi szektorban, az �gynevezett kett�s felhaszn�l�s� eszk�z�k tekintet�ben, illetve azon �rz�keny �s innovat�v technol�gi�k tekintet�ben, amelyek az orosz gazdas�g sz�m�ra kulcsfontoss�g�ak, bele�rtve az energiaszektort is.

Navracsics magyar �js�g�r�knak adott t�j�koztat�s�ban elmondta: a mal�j l�git�rsas�g j�rat�nak m�lt cs�t�rt�ki lezuhan�sa - val�sz�n�s�thet� lel�v�se - �ta dimenzi�t v�ltott az ukrajnai v�ls�g: region�lis biztons�gi-katonai, r�szben belpolitikai v�ls�gb�l glob�lis v�ls�gg� alakult �t, hiszen az �rtatlan �ldozatok a vil�g minden pontj�n �l� nemzetek tagjai k�z�l ker�ltek ki.

Az uni�s k�l�gyi tan�cskoz�son abban mindenki egyet�rtett - k�z�lte a magyar miniszter -, hogy a legfontosabb �s a legs�rget�bb feladat olyan f�ggetlen vizsg�lat megind�t�sa, amely felder�ti a k�r�lm�nyeket, �s lehet�s�g szerint megnevezi az elk�vet�ket, akiknek b�r�s�g el�tt kell majd felelni�k tett�k�rt. Az �ldozatok f�ldi maradv�nyai a holland k�l�gyminiszter jelz�se szerint szerd�n �rkeznek Hollandi�ba.

Navracsics Tibor utalt arra, hogy nagyon er�s nyom�s �rz�kelhet� a k�zv�lem�ny r�sz�r�l - els�sorban Hollandi�ban, de �ltal�ban is Nyugat-Eur�p�ban -, hogy az EU nem folytathatja tov�bb az eddigi t�rgyal�sos taktik�t.

A malajziai l�git�rsas�g trag�di�ja csak egy elem a v�ls�gban - tette hozz� a miniszter. Ami miatt a harmadik k�r�s szankci�ra val� �tt�r�st fontolgatja a Tan�cs, az szerinte d�nt�en az, hogy az el�z� EU-cs�cs �ltal j�nius 27-�n elfogadott k�vetel�sek k�z�l szinte semmi sem val�sult meg, az orosz f�l ugyan�gy folytatja a szeparatist�k ell�t�s�t fegyverzettel. Adatok vannak arr�l, hogy �jszak�nk�nt milyen haditechnika l�pi �t a hivatalos ukr�n-orosz hat�rt - mondta Navracsics.

Az uni�s k�l�gyminiszterek �ltal most elfogadott sz�veg felsz�l�tja Oroszorsz�got, hogy vegyen r�szt alkot� m�don a vizsg�latban, valamint m�k�dj�n egy�tt az EBESZ megfigyel� misszi�j�val. Ezen t�l felk�ri az Eur�pai Bizotts�got, hogy �ll�tsa �ssze egyr�szt azon szem�lyek, illetve entit�sok list�j�t, amelyek m�g a kettes szankci�s k�r�n bel�l a j�v�ben esetleg szankci�k al� vonhat�k lenn�nek, illetve e h�t cs�t�rt�kig v�gezze el azokat az el�k�sz�t� munk�kat, amelyek a bojkott kiterjeszt�s�t teszik majd lehet�v� a p�nz�gyi szektorban, a v�delmi szektorban, az �gynevezett kett�s felhaszn�l�s� eszk�z�k tekintet�ben, illetve azon �rz�keny �s innovat�v technol�gi�k tekintet�ben, amelyek az orosz gazdas�g sz�m�ra kulcsfontoss�g�ak, bele�rtve az energiaszektort is.

Navracsics Tibor szerint ez ut�bbi kit�tel v�lhet�en olyan technol�gi�ra vonatkozik, ami a sarkk�r�n t�li g�zmez�k, illetve a palag�z kutat�s�hoz kapcsol�dik. Az uni� id�n m�rciusban, a Kr�m orosz bekebelez�se nyom�n h�rom k�r�s szankci�rendszert helyezett kil�t�sba. Az els� k�rt gyorsan bevezett�k. Ez l�ny�ben m�g csak arra terjedt ki, hogy egy�ttm�k�d�si programokat, be�temezett tan�cskoz�sokat mondtak le az oroszokkal.

A m�sodik k�rben m�r vagyonz�rlatot - gyakorlatilag banksz�mla-befagyaszt�st - rendelnek el olyan szem�lyekkel, illetve entit�sokkal, �gy int�zm�nyekkel, illetve v�llalatokkal szemben, akik, illetve amelyek felel�sek az Ukrajn�val szembeni jogellenes cselekm�nyek�rt. Az �rintett term�szetes szem�lyeket ezen t�lmen�en uni�s beutaz�si tilalommal is s�jtanak. Ebben a m�sodik szakaszban az EU t�bb l�p�sben fokozatosan kiterjesztette a szankci�k �ltal �rintettek k�r�t. A k�l�gyminiszterek most is hoztak olyan d�nt�st, hogy ezen m�sodik f�zison bel�l m�g tov�bb kell b�v�teni az �rintettek list�j�t. A tagorsz�gok uni�s nagyk�vetei cs�t�rt�k�n egy ilyen ind�tv�nycsomagot tekinthetnek majd �t.

Ami �jdons�g, hogy a cs�t�rt�ki nagyk�veti �l�sen megvitatj�k azt az el�terjeszt�st is, amely az eml�tett p�nz�gyi szektorban, a v�delmi szektorban, illetve az �rz�keny �s innovat�v technol�gi�k tekintet�ben az eddigin�l �tfog�bb, imm�r szektorszint� gazdas�gi bojkottot ir�nyoz majd el�. Ez nem m�s, mint a harmadik szakaszra val� �tt�r�s kezdete. E harmadik szakaszt m�rciusban �gy defini�lt�k, mint �tfog� �s messzemen� hat�s� gazdas�gi int�zked�seket - amelyek azonban nyilv�nval�an orosz ellenl�p�seket is kiv�ltanak majd.

Navracsics Tibor azt val�sz�n�s�ti, hogy ezt az el�terjeszt�st a cs�csvezet�k el� terjesztik, tal�n valamikor a j�v� h�ten. A miniszter elmondta, hogy az uni�s tervez�s most olyan exportle�ll�t�sra vonatkozik, amiben Magyarorsz�g kev�ss� �rintett. Az orsz�gra n�zve ink�bb az orosz ellenl�p�sek lehetnek vesz�lyesek - jegyezte meg, �s felh�vta a figyelmet arra, hogy Moldov�val szemben p�ld�ul Oroszorsz�g gy�m�lcsimport-tilalmat vezetett be k�zeg�szs�g�gyi, �lelmiszerbiztons�gi okokra hivatkozva.

Navracsics az esetleges orosz ellenl�p�sek lehets�ges hat�k�r�r�l sz�lva utalt arra, hogy Magyarorsz�g �s Lengyelorsz�g �rintett a ford�tott ir�ny�, Ukrajn�ba ir�nyul� energiasz�ll�t�sban, Magyarorsz�g egyetlen energiasz�ll�t�si �tvonala pedig gyakorlatilag Ukrajn�n kereszt�l vezet. V�lem�nye szerint a j�v�ben az energia�gy lesz az egyik legfontosabb k�rd�s nem csup�n a magyarok, hanem p�ld�ul Olaszorsz�g, Ausztria, s�t N�metorsz�g sz�m�ra is.

Hozzászólások
Még nem érkezett hozzászólás ehhez a témához.
Véleménye van? Írja meg!