Jobb, ha vigy�zol: ellentmond� tan�csok lak�sv�s�rl�shozForrás: ingatlantajolo.hu
Utolsó módosítás: 2012-05-08 09:56:00 Nyomtatás - Hír webcíme: www.biharlap.hu/hir/6330
Címkék: Bihari h�rek, lak�sv�s�rl�s, ingatlanpaic, elemz�s
Az ut�bbi �vekben, k�l�n�sen a hazai lak�spiac kv�zi �sszeroppan�sa �ta - szinte minden nap lehetett olvasni a hazai sajt�ban k�l�nf�le ingatlanpiaci elemz�seket, melyek a legk�l�nb�z�bb, egym�snak sokszor teljesen ellentmond� tan�csokat adt�k a lak�sv�s�rl�shoz, illetve ma m�r megmosolyogtat� j�v�k�pet vet�tettek el�re. �sszegy�jt�tt�k a legnagyobb elemz�i t�ved�seket: rosszul j�rt volna az, aki ezek alapj�n hoz befektet�si d�nt�st.

1. A gazdas�gi v�ls�g nem �rinti majd a hazai ingatlanpiacot

2008 nyar�n m�g az ehhez hasonl� v�lem�nyekkel voltak tele a gazdas�gi �js�gok. Akik akkor - 145 forint k�r�l CHF, �s 230 forint alatti EUR �rfolyamon sz�lltak be �lmaik otthon�ba val�sz�n�leg m�r ezerszer el�tkozt�k a pillanatot, hiszen az �rfolyamok, �s vel�k egy�tt a t�rleszt�-r�szletek igencsak elszaladtak az ut�bbi �vekben. Az ingatlanpiaci elemz�k ments�g�re egyetlen dolog szolg�l: vil�gszerte elismert k�zgazd�szok sem gondolt�k, hogy a v�ls�gb�l (vagy egyes �rtelmez�sek szerint az annak nevezett befektet�i hiszt�ri�b�l) ekkora probl�ma lesz.

2. Megszokott� v�lik majd az egymilli� forint k�r�li n�gyzetm�ter�r

A 2000-es �vek k�zep�n zajl� �p�tkez�si �s v�s�rl�si �r�letben ez nem is volt annyira ut�pisztikus elk�pzel�s, bizonyos budai, illetve belv�rosi �j �p�t�s� beruh�z�sokn�l ennyit, vagy k�zel ennyit k�rtek a lak�sok n�gyzetm�ter��rt. K�s�bb j�tt a hidegzuhany - a n�gyzetm�terenk�nt 8-900.000 forint�rt egykor megv�s�rolt �j lak�sok d�nt� t�bbs�g�re ma m�r 500.000 forint k�r�li �rsz�nvonalon is alig van vev�. H�tsz�mjegy� n�gyzetm�ter�rat ma m�r csak az igazi unikumok�rt lehet k�rni - sokszor azonban �vekig hi�ba v�rj�k a vev�ket.

3. Tov�bb dr�gul majd az agglomer�ci�, utols� lehet�s�g besz�llni

Nem j�tt be, de nem sokon m�lott. A divatos agglomer�ci�s telep�l�sek (Telki, P�ty, Zs�mb�k, Biatorb�gy) �rsz�nvonala meredeken emelkedett, a f�ldb�l pedig gombam�d n�ttek ki az �jabb �s �jabb csal�di �s t�rsash�zak. A v�ls�g ezt a trendet is megford�totta: kider�lt, hogy ezek a ter�letek messze t�l�rt�keltek, a k�zleked�si neh�zs�gek, a magas benzin�rak, valamint bizonyos helyeken az az�ta sem ki�p�lt infrastrukt�ra miatt ink�bb befel� k�lt�zn�nek a lak�sv�s�rl�k. Sok Budapest k�rny�ki telep�l�sen szinte lehetetlen a nagyobb �rt�k� lak�sokat, h�zakat eladni.

4. Jelent�sen dr�gulnak a lak�sok a korm�nyzati negyed k�zel�ben

Hossz� h�napokig tartotta izgalomban a szaksajt�t, valamint a VI. �s a XIII. ker�let �rintett r�szeit a Nyugati p�lyaudvar mell� tervezett preszt�zsberuh�z�s. A leveg�ben 20, 30, de ak�r m�g 40%-os �remelked�sre utal� mondatok is repkedtek, n�h�ny optimista befektet� be is v�s�rolt fel�j�tand� lak�sokb�l. A korm�nyzati negyed terve j� id�re leker�lt a napirendr�l, a p�lyaudvari v�g�nyokra n�z� lak�sok pedig az akkori �r t�red�k��rt v�rj�k, h�tha egyszer megtetszenek valakinek.

5. 10-20%-os �remelked�st hoz a panelprogram a lak�telepeken

Panelprogram ide, gazdas�gi v�ls�g oda, lak�telepi lak�st a t�bbs�g tov�bbra is csak k�nyszerb�l v�s�rol, �s akkor is lehet�leg csak kicsit, mivel dac�ra a k�l�nf�le kedvezm�nyeknek, a t�vf�t�si sz�mla bizonyos helyek k�nnyen el�rheti ak�r a havi t�rleszt� �sszeg�t is a hideg h�napokban, m�sr�szt - sajn�latos m�don - sok f�v�rosi lak�telep lassan, de biztosan cs�szik le a roml�s, a szl�m�s�d�s ir�ny�ba. T�ny, hogy a panelprogramos lak�sokat jobban keresik a szab�lyozhat� �s kontroll�lhat� rezsi miatt, de az eml�tett m�rt�k� fel�rat nem lehet realiz�lni.

6. Megfizethetetlenn� v�lik a Belv�ros

Bizony, ez el�g sok�ig �gy t�nt - az olasz, spanyol �s �r v�s�rl�k t�meg�vel vett�k az EU csatlakoz�s k�rny�k�n a magyar p�nzt�rc�nak dr�ga, �m sz�mukra fill�res belv�rosi ingatlanokat, az �rak rohamtemp�ban mentek felfel�, a f�lmilli�s n�gyzetm�ter�r m�g a "semmi extra" t�pus� V. ker�leti ingatlanok eset�n is �tlagosnak sz�m�tott. A 2008-as esem�nyek hat�s�ra a k�lf�ldi v�s�rl�k var�zs�t�sre elt�ntek, az elad� ingatlanok pedig n�h�ny divatos utca kiv�tel�vel (ahol szint�n lecs�kkent az �ruk) szinte hi�ba kelletik magukat.

7. �ltal�nos lesz a tervez�asztalr�l t�rt�n� v�s�rl�s

A nagy �p�tkez�si boomban rengeteg lak�st adtak el l�tv�nyterv alapj�n - hogy le ne maradjon, sok vev� m�r az �p�tkez�s megkezd�se el�tt leel�legezte, nem egyszer kis is fizette a v�gyott ingatlant, rem�lve, hogy az elk�sz�lte ut�n is �gy fog kin�zni, ahogy azt a h�vogat� k�pek mutatt�k. A val�s�g enn�l sajnos plasztikusabb: rengeteg fejleszt�st az els� egy-k�t �tem ut�n abbahagytak, t�bb �j�p�t�s� t�rsash�z m�szaki tartalma igen gyeng�re siker�lt, vagy �ppen p�nz�gyi probl�m�k miatt az �g�rt t�bbletszolg�ltat�sok (uszoda, nagy park, j�tsz�t�r, fitness) nem val�sultak meg. A mai napig sok ilyen lak�st �rulnak tulajdonosaik nyomott �ron, akik sz�vesen szabaduln�nak az egykor kiv�l�nak gondolt befektet�st�l.

8. Fel�p�l a g�t a R�mai parton, egekbe mennek az �rak

Az egykori cs�nakh�zak helyen k�zvetlen dunai kil�t�ssal (vagy legal�bbis annak �g�ret�vel) �rult lak�sok sokakat vonzottak, a k�rnyezet ma is megr�szeg�t�en sz�p. Az �rak 2008-ig sz�pen mentek felfel�, egy 60-70 m2-es lak�s�rt ak�r 40-50.000.000 forintot is elk�rtek. A val�s�gban a g�ttal kapcsolatban m�g egyetlen kapav�g�s sem t�rt�nt, az egy�bk�nt �d�l�k�nt nyilv�ntartott ingatlanok ir�nt olyan m�rt�kben visszaesett az �rdekl�d�s, hogy m�g az olcs�bbakat is t�bb �vig tarthat eladni - n�melyik lak�s 2006 �ta nem tal�lt gazd�ra. A k�n�lati �rak jelent�sen cs�kkentek, akinek tetszik a k�rny�k, most t�nyleg �rdemes lehet besz�llni.

9. Letarolj�k a k�lf�ldi ingatlanl�ncok a magyar piacot

Megt�rt�nhetett volna, de elmaradt: a nyugat-eur�pai �s az amerikai l�ncok t�l k�s�n �rtek ide, mire ki�p�thett�k volna �ll�saikat, a hazai ingatlanpiac �rdektelenn� v�lt sz�mukra. A kev�s pr�b�lkoz�, aki val�ban belev�gott, pedig azzal volt k�nytelen szembes�lni, hogy az amerikai m�dszerek itthon nem felt�tlen�l m�k�dnek, r�ad�sul k�zben a m�r piacon l�v� h�l�zatok t�bbs�ge is jelent�s vesztes�geket szenvedett el.

10. Lak�shi�ny alakulhat ki Magyarorsz�gon

Sz�nd�kosan maradt utolj�ra, pedig a l�tez� legnagyobb bl�ff. A v�ls�g kit�r�se ut�n sok ingatlanfejleszt� l�tta, hogy a nyak�n fognak maradni a dr�ga p�nzen kivitelezett lak�sok, ez�rt t�bben is azt j�solt�k - s�t, teszik ezt m�g ma is -, hogy aki nem l�p id�ben, k�nnyen lak�s n�lk�l maradhat. Igaz lehet ez esetleg a Belv�ros kell�s k�zep�n, a val�s�gban azonban a projektek marad�k lak�sainak t�bbs�g�t igen jelent�s diszkonttal pr�b�lj�k v�gre eladni. Noha elad� lak�ssal ma val�ban Dun�t lehet rekeszteni, amennyiben tov�bbra is a mostani szinten marad a lak�s�p�t�sek sz�ma (k�zel nulla), egyszer val�ban el��llhat az a helyzet, hogy vadonat�j lak�s m�r nem lesz minden m�retben, sz�nben �s elhelyezked�sben.

Hozzászólások
Még nem érkezett hozzászólás ehhez a témához.
Véleménye van? Írja meg!