Devizahitelek – OGY – Elfogadta a H�z a devizahiteleseket seg�t� t�rv�nytForrás: haon.hu
Utolsó módosítás: 2014-07-04 16:58:21 Nyomtatás - Hír webcíme: www.biharlap.hu/hir/13315
Címkék: Bihari h�rek, devizahitel, devizahitel-szerz�d�s, devizahitelek, devizahiteles, Orsz�ggy�l�s, t�rv�ny
Az Orsz�ggy�l�s elfogadta a devizahitelesek megseg�t�s�t c�lz� els� t�rv�nyt a K�ria p�nz�gyi int�zm�nyek fogyaszt�i k�lcs�nszerz�d�seire vonatkoz� jogegys�gi hat�rozat�val kapcsolatban.

A H�z p�nteken 184 igen szavazattal, 1 ellenszavazat �s 2 tart�zkod�s mellett fogadta el a jogszab�lyt, amely a kihirdet�s�t k�vet� nyolcadik napon l�p hat�lyba.

A t�rv�ny a devizahitel-szerz�d�sek tisztess�gtelen felt�teleinek kik�sz�b�l�s�vel fenntartja a megk�t�tt szerz�d�seket. Semmisnek mondja ki az �rfolyamr�st – az elt�r� v�teli �s elad�si �rfolyamok alkalmaz�s�t -, helyette a foly�s�tott �s a t�rlesztett �sszeget vagy a deviz�ban meg�llap�tott b�rmilyen k�lts�get, d�jat, jutal�kot a Magyar Nemzeti Bank (MNB) hivatalos deviza�rfolyam�n kell meghat�rozni.

A p�nz�gyi int�zm�nyeknek a t�rv�ny hat�lyba l�p�se ut�n kilencven napon bel�l kell �tsz�molniuk a foly�s�t�s �s a t�rleszt�s �sszeg�t visszamen�leg. Az �tsz�m�t�s alapj�n a fogyaszt�val k�l�n t�rv�nyben meghat�rozott m�don kell elsz�molniuk a p�nzint�zeteknek.

A jogszab�ly egyes rendelkez�sei a forinthitelesekre is vonatkoznak, a v�gt�rlesztett hitelszerz�d�sekre azonban nem, �s azokra sem, akik k�lcs�nszerz�d�s�t az eszk�zkezel� rendezte.
Az egyoldal� szerz�d�sm�dos�t�sra vonatkoz� rendelkez�sek ugyanakkor a forint alap� hitel- vagy k�lcs�nszerz�d�sre, p�nz�gyi l�zingszerz�d�sre is �rv�nyesek.

A t�rv�ny els�sorban a p�nz�gyi int�zm�nyek feladat�v� teszi, hogy az �ltaluk alkalmazott �ltal�nos szerz�d�si felt�telekb�l kiiktass�k a tisztess�gtelen kik�t�seket.

Az egyoldal� szerz�d�sm�dos�t�s lehet�s�g�t tartalmaz� fogyaszt�i k�lcs�nszerz�d�ssel kapcsolatban “v�lelmezni kell”, hogy tisztess�gtelen az annak r�sz�t k�pez�, egyoldal� kamatemel�st, k�lts�gemel�st, d�jemel�st lehet�v� tev� szerz�d�ses kik�t�s, tekintettel arra, hogy nem felel meg a K�ria �ltal is r�gz�tett h�t elvnek. Ezek az egy�rtelm� �s �rthet� megfogalmaz�s, a t�teles meghat�roz�s, az objektivit�s, a t�nylegess�g �s ar�nyoss�g, az �tl�that�s�g, a felmondhat�s�g, valamint a szimmetria elve.
Az egyoldal� szerz�d�sm�dos�t�st lehet�v� tev� szerz�d�ses kik�t�s semmis, ha a p�nz�gyi int�zm�ny a t�rv�nyben meghat�rozott hat�rid�n bel�l nem kezdem�nyezte a polg�ri peres elj�r�s lefolytat�s�t, vagy a b�r�s�g a keresetet elutas�tja vagy a pert megsz�nteti. Ezek a szerz�d�ses pontok akkor nevezhet�k tisztess�gesnek, ha a p�nzint�zet polg�ri peres elj�r�sban bizony�tja, hogy mind a h�t elvnek megfelelnek.

A p�nz�gyi int�zm�nyeknek a t�rv�ny hat�lyba l�p�s�t k�vet� 30 napon bel�l meg kell vizsg�lniuk a fogyaszt�i k�lcs�nszerz�d�s r�sz�v� v�l� azon �ltal�nos szerz�d�si felt�teleket, amelyekben szerepel az egyoldal� szerz�d�sm�dos�t�st lehet�s�g�t tartalmaz� kik�t�s. Az int�zm�nyeknek az MNB-hez kell bejelenteni�k az �szf-et, �s nyilatkozniuk kell arr�l, hogy az azokban foglalt szerz�d�ses felt�teleket tisztess�gesnek vagy tisztess�gtelennek tekintik-e.

A t�rv�ny lefekteti a bankok �ltal esetlegesen ind�tott polg�ri peres elj�r�sok szab�lyait is. A jogszab�ly a F�v�rosi T�rv�nysz�ket jel�li ki kiz�r�lagos hat�sk�r� �s illet�kess�g� szervnek.
A bankok nem emelhetik egyoldal�an a fogyaszt�i k�lcs�n�k kamatait, k�lts�geit �s d�jait addig, am�g az �rintett �ltal�nos szerz�d�si felt�teleik tisztess�gess�g�t joger�s b�r�s�gi d�nt�s meg nem �llap�tja.

A t�rv�ny tartalmazza a folyamatban l�v� perek �s v�grehajt�sok felf�ggeszt�s�t is, legk�s�bb december 31-�ig. A jogszab�ly a 2004. m�jus 1-j�n vagy azt k�vet�en �s a t�rv�ny hat�lyba l�p�s�ig megk�t�tt hitelszerz�d�sekre vonatkozik.

A megl�v� szerz�d�sek eset�ben – ak�r forint- ak�r devizahitek – az el�v�l�s csak akkor kezd�dhet, ha a szerz�d�st lez�rt�k.

A kabinet korm�ny v�rhat�an az Orsz�ggy�l�s idei, �szi �l�sszak�n �jabb jogalkot�si l�p�seket tesz: ekkor r�gz�tik majd az elsz�mol�s v�gleges szab�lyait, az egy�b anyagi jogi k�rd�seket, valamint a jogk�vetkezm�nyeket.

A K�ria j�nius 16-�n mondta ki, hogy a devizahitelekn�l alkalmazott �rfolyamr�s tisztess�gtelen, az �rfolyamkock�zat tisztess�gess�ge azonban csak akkor vizsg�lhat�, ha a p�nzint�zet nem megfelel� t�j�koztat�sa miatt az �tlagos fogyaszt� sz�m�ra a szerz�d�s erre vonatkoz� r�sze nem �rthet�. Az egyoldal� szerz�d�sm�dos�t�s lehet�s�ge pedig nagyon szigor� felt�telekhez k�t�tt.

Hozzászólások
Még nem érkezett hozzászólás ehhez a témához.
Véleménye van? Írja meg!