Banki elsz�mol�s – �prilis 30-ig k�ldhetik ki a bankok a t�j�koztat� leveleketForrás: haon.hu
Utolsó módosítás: 2015-04-28 08:42:22 Nyomtatás - Hír webcíme: www.biharlap.hu/hir/18815
Címkék: Bihari h�rek, bank, banki elsz�mol�s, devizahitel, devizahitelek, devizahiteles, elsz�mol�s, forintos�t�s, t�j�koztat� lev�l
A p�nz�gyi int�zm�nyek �prilis 30-ig, vagyis j�v� h�t cs�t�rt�kig k�ldhetik ki devizahiteles �gyfeleiknek az elsz�mol�si �s forintos�t�si t�j�koztat�kat, a k�ldem�nyek t�bb mint fel�t, 1 milli� 130 ezer levelet az utols� h�ten adj�k post�ra a bankok.

�prilis 24-ig 870 ezer, a fogyaszt�i k�lcs�nszerz�d�sek elsz�mol�s�t tartalmaz� �rtes�t�s �rkezett be a Magyar Post�hoz, ami a p�nzint�zetek �ltal el�rejelzett 2 milli� k�ldem�ny csaknem 45 sz�zal�ka – k�z�lte a posta a h�ten az MTI-vel. Kiemelt�k azt is, hogy az �prilis 30-�n feladott k�ldem�nyeket, tekintettel a hossz� h�tv�g�re, m�jus 4-t�l k�zbes�tik.

Ha valaki vitatja az elsz�mol�st, a k�zbes�t�st�l sz�m�tott 30 napon bel�l panaszt tehet a p�nz�gyi int�zm�nyn�l, amely a panasz be�rkez�s�t k�vet� 60 napon bel�l k�teles v�laszolni. A panasz elutas�t�sa eset�n az �gyf�l 30 napon bel�l a P�nz�gyi B�k�ltet� Test�let elj�r�s�t kezdem�nyezheti.

A devizaalap� szerz�d�sek eset�ben m�rcius 1. �s �prilis 30. k�z�tt kapj�k vagy kapt�k meg a hitelesek az elsz�mol�st, kiv�ve, ha bankjuk peres elj�r�sa 2015. m�rcius 1. ut�n fejez�dik be, mert akkor a per befejez�s�t k�vet� 60. napig. A jelz�logalap� devizahitelesek az elsz�mol�s �s a forintos�t�s r�szleteir�l, m�g a nem jelz�logalap� hitelek felvev�i az elsz�mol�sr�l kapnak t�j�koztat�st.

A fogyaszt�k az elsz�mol�s sor�n visszakapj�k a futamid� alatt t�l�k tisztess�gtelen�l elvont kamatokat, k�lts�geket, illetve a devizaalap� hitelesek a tisztess�gtelen �rfolyamr�s �sszeg�t. A p�nz�gyi int�zm�nyek lev�lben k�zlik �gyfeleikkel a levon�s nyom�n fennmarad� k�lcs�ntartoz�s �s a j�v�ben fizetend� t�rleszt�r�szletek �sszeg�t is.

A megsz�nt k�lcs�nszerz�d�sek eset�ben a fogyaszt� banksz�ml�n vagy p�nzt�ri kifizet�ssel k�zhez kapja az elsz�mol�s alapj�n neki j�r� �sszeget, ha a szerz�d�s megsz�n�sekor nem volt fenn�ll�, lej�rt tartoz�sa.

Az elsz�mol�s alapj�n visszaj�r� �sszegeket az elsz�mol�s megk�ld�s�t�l sz�m�tott 15 munkanapon bel�l kell a p�nz�gyi int�zm�nynek j�v��rnia vagy – a m�r megsz�nt fogyaszt�i szerz�d�sekn�l – �tutalnia, kifizetnie.

Azok az �gyfelek, akik kor�bban �ltek a kedvezm�nyes v�gt�rleszt�s lehet�s�g�vel, m�rciusban k�rhett�k, hogy r�sz�kre a hitelez� elsz�mol�st k�sz�tsen. A v�gt�rlesztett fogyaszt�knak 2015. november 30-ig kell megk�ldeni az ig�nyelt elsz�mol�st.

Az OTP Bank m�rcius k�zepi k�zl�se szerint els� hull�mban mintegy 100 milli�rd forintos nagys�grendben v�gezte el a devizahitelekkel kapcsolatos j�v��r�sokat. Kov�cs Antal, a bank vez�rigazgat�-helyettese az MTI-nek akkor azt mondta: a j�v��r�s hat�s�ra azon �gyfeleknek �tlagosan negyed�vel cs�kkenhet a t�rleszt�r�szlete, akiknek az elsz�mol�s ut�n is fennmarad a hitel�k, �s nincs h�tral�kuk.

Az Erste Bank az elsz�mol�s �s a forintos�t�s keret�ben t�bb mint 400 ezer �rintett k�lcs�n- �s l�zingszerz�d�shez kapcsol�d�an mintegy 50 f�le �rtes�t�levelet k�ld ki �gyfeleinek. A bank m�rcius 26-�n k�z�lte: az �rintett 227 ezer �gylet mindegyik�t elsz�molta.

Az UniCredit bank a p�nz�gyi elsz�mol�s eredm�nyek�nt t�bb mint 26 milli�rd forintot sz�molt el �gyfelei jav�ra m�rcius 29-ig: az �l� �s kor�bban m�r megsz�nt hitelekre elsz�molt �sszeg mintegy 80 sz�zal�ka az �gyfelek fenn�ll� hitel�hez kapcsol�d� tartoz�sait cs�kkentette, k�zel 20 sz�zal�k�t pedig banksz�ml�n t�rt�n� j�v��r�sk�nt vagy p�nzt�ri kifizet�sk�nt kapj�k vissza az �rintettek.

A Raiffeisen Bankn�l az elsz�mol�s 168 ezer devizahitel-szerz�d�st, a forintos�t�s k�zel 30 ezer hitelszerz�d�st �rint. A forintos�t�s m�rciusban megt�rt�nt, �s a bank m�rcius v�gi k�zl�se szerint 4 ezer �gyf�llel m�r elsz�moltak.

A K&H Bank m�rcius m�sodik fel�ben a l�zinges �gyfelekkel kezdte meg az elsz�mol� levelek kik�ld�s�t, a bank �sszesen k�r�lbel�l 200 000 levelet k�ld el.

A CIB Csoport 200 000 levelet k�ld ki, melyb�l 71 000 CIB Bankos, k�zel 300 ingatlanl�zinges, �s k�zel 129 000 l�zinges. A bankcsoport elsz�mol�ssal �rintett t�rsas�gai (CIB Bank, CIB L�zing, CIB Ingatlanl�zing) mind az �l�, mind a lez�rt k�lcs�nszerz�d�sek eset�ben teljes�tett�k az elsz�mol�st – k�z�lte a bank �prilis 17-�n az MTI �rdekl�d�s�re. A CIB Bank eset�ben az �l� �s a lez�rt hitelekre elsz�molt �sszeg 24,7 milli�rd forintot tesz ki.

A Budapest Bank �prilis elej�n annyit k�z�lt, hogy egy �tlagos jelz�loghiteles �gyf�l 1,45 milli� forintot kap vissza, vagy ennyivel cs�kken az ad�ss�ga, az aut�hitelesekn�l pedig 300 ezer forint lehet ez az �tlagos �sszeg; mindk�t esetben ez �tlagosan 25 sz�zal�kos tehercs�kken�st jelent.

Az MKB Bank m�rcius 23-�n k�z�lte: elsz�molt a m�g le nem j�rt deviza- �s devizaalap� hitelek d�nt� t�bbs�g�nek fogyaszt�i t�lfizet�seivel. A r�szletes elsz�mol�st – a jogszab�lyoknak megfelel�en – a posta k�zbes�ti az �gyfeleknek �prilis 15-e �s 30-a k�z�tt – �rt�k.

Az Axa Bank m�rcius 30-�n kezdte meg a devizaalap� k�lcs�n�gyletek elsz�mol�s�r�l sz�l� �rtes�t�levelek post�z�s�t �gyfeleinek, a p�nzint�zet akkori t�j�koztat�sa szerint az els� p�nz�gyi teljes�t�sek m�r megt�rt�ntek, �s a tov�bbiakban a levelek kik�ld�s�vel p�rhuzamosan zajlanak.

A forintalap�, tov�bb� devizaalap�nak nem min�s�l� devizahitelek eset�ben 2015. augusztus 1. �s szeptember 30. k�z�tt kell megk�ldeni az elsz�mol�sokat, vagy legk�s�bb a polg�ri peres elj�r�s befejez�s�t�l sz�m�tott 60. napig.

Hozzászólások
Még nem érkezett hozzászólás ehhez a témához.
Véleménye van? Írja meg!